Phổ biến kết quả đại hội đại biểu...

Được viết ngày Thứ sáu, 02 Tháng 9 2016 02:00

Phổ biến kết quả đại hội đại biểuToàn quốc lần thứ X của Mặt trận xây dựng đất nước.

          Ngày 27/ 07 / 2016 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã phối hợp với Mặt trận xây dựng đất nước  tổ

chức diễn thuyết phổ biến kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xcủa Mặt trận xây dựng đất nước  tại Ban tuyên huấn trung ương Đảng. lên nói do đồng chí tiến sĩ Xay Sôm Phon Phôm Vi Hản  ủy viên bộ chính trị trung ương Đảng , Chủ tịch Mặt trận xây dựng đất nước, tham dự có đồng chí Sí Súc Phi La Vông Phó bí thư Đảng ủy, phó trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng, các Đảng ủy cùng toàn thể nhân viên .

          Đồng chí tiến sĩ Xay Sôm Phon Phôm Vi Hản đã nêu ra những  chức năng vai trò và truyền thống vẻ vang của Mặt trận xây dựng đất nước trong thời kỳ đấu tranh cứu nước và trong thời xây dựng đất nước. ngoài ra còn nêu những kết quả của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Mặt trận xây dựng đất nước đã khai mạc ngày 8-9 /7/ 2016 đại hội đã tiến hành dưới Khẩu Hiệu tăng cường sự đoàn kết toàn dân tộc Lào toàn quốc , động viên toàn xã hội thi đua yêu nước và xây dựng đất nước để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ  VIII tiếp tục tới hoàn thành  4 Mặt để nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận xây dựng đất nước.

          Sự diễn thuyết lần này để tuyên truyền những kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Mặt trận cho Đảng ủy , ban lãnh đạo làm việc về công tác chính trị - tư tưởng thấm nhuần và đưa đến tuyên truyền giáo dục  cho các đối tượng có hiểu biết sâu xắc và rộng trong phạm vi cả nước.