Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã.

Được viết ngày Thứ sáu, 12 Tháng 1 2018 03:49

 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã kết thúc tập huấn luyện kiến thức cơ bản lý luận – đường lối và công tác tuyên truyển cho cán bộ tuyên huấn toàn quốc.

Ngày 2/11/2017 Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã có lễ kết thúc đợt tập huấn luyện

kiến thức cơ bản lý luận – đường lối và công tác tuyên truyển cho cán bộ tuyên huấn trung ương , Tỉnh và Huyện toàn quốc. Sau khi tiến hành trong thời gian 20 ngày . Tham dự và phát biểu lễ kết thúc do đống chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun , bí thư trung ương Đàng , bí thư Đảng ủy Trường ban tuyên huấn trung ương Đàng , có các Đảng ủy , phó trường ban tuyên huấn trung ương Đảng , vụ trường , phó vụ  của Ban tuyên huấn trung ương Đảng .

          Nhân dịp đó đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Phi Thun đã yêu cầu các đồng chí đưa kiến thức khả năng đã học để tổ chức thực hiện trong công tác cụ thể ở đia phương của mình cùng làm chủ tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ X của Đảng , đẩy mạnh phong trào tuyên truyển diễn thuyết những ngày quan trọng của Đảng – của quốc gia . Phương hướng sau này là tập trung giáo dục tinh thần yêu nước , độc lập , tự làm chủ , ý thức tổ quốc , giữ vững sự lãnh đạo của Đảng , phát triển kiến thức và hiểu biết , nắm vững đường lối đổi mới của Đảng .