Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của..

Được viết ngày Thứ ba, 24 Tháng 6 2014 03:20

Ban tuyên huấn TW Giao tài liệu của Đảng Giao tài liệu của Đảng cho làng PHôn Sa Vàng 
   Ngày  9/06/2014, Ban tuyên huấn TW mang tài liệu và quyển sách chính trị, gồm có  Nghị  quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng,  tài liệu tập huấn đối tưởng vào đảng huấn luyện cán bộ  cấp làng, sách mỗi quan hệ Lào-Việt, Việt-Lào, sách tâm lòng Lao-
Việt  

và tài  liệu  khác…Tất cả 90 quyền  sách thành tiền 11.650.000  kíp   giao  cho   Đảng   ủy, làng Phôn Sa Vàng Huyện Chăn  Tha Bua ly Thủ ĐổViêng Chăn.  do đ/c Sy suk Phi La Vông  giữ chức Bí thư Đảng ủy Trưởng ban tuyên huấn TW,  dự có đ/c  xa na ni kon In Tha Lath Bí thư Đảng ủy Huyện,  trưởng thôn làng Phôn Sa Vàng Huyện Chăn tha Bua  Ly./.