Diễn thuyết về tình hình khu vực và...

Được viết ngày Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 03:50

Diễn thuyết về tình hình khu vực và Quốc tế

Ngày 11 / 06 / 2015  Ban tuyên huấn trung ương Đảng  phối hợp với Bộ ngoại giao tổ chức diễn thuyết về tình hình nổi bật khu vực và quốc tế  và đường lối

ngoại giao của Đảng – chính phủ  tại Ban tuyên huấn trung ương Đảng.  lên nói do đồng chí Thong Lun  Xí Sụ Lịt  ủy viên bộ chính trị  Phó thủ tướng  bộ trưởng   bộ ngoại giao,

tham dự có đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo  Kay Khăm Pi Thun  ủy viên trung ương Đảng Trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng , các bí thư, phó bí thư , ủy ban và nhân viên nòng cốt tham gia hơn 200 đồng chí .

           Đồng chí Phó thủ tướng Thong Lun  Xí Sụ Lịt  đã nêu lên  những ý nghĩa quan trọng  của tình hình khu vực và Quốc tế, chuẩn bị sẵn sàng tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN  trong cuối năm 2015 và quan điểm của Đảng – Nhà nước đối với tình hình khu vực – Quốc tế , Sau đó để thời gian cho cán bộ lãnh đạo được hỏi và hướng dẫn cho Đảng ủy , ban lãnh đạo đã làm  công tác  tư tưởng các bộ , cơ quan trung ương và địa phương đã biết và hiểu đúng và thống nhất với đường lối, quan điểm và làm chủ để tuyên truyền cho các đối tượng  trong cả nước