Chào mừng 60 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào                                                                                                                                                                                                                                                      Phong chào thi đua chào đón ngày thành lập Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tròn 40 năm                                                                                                                                                                                                                                                                  Phong chào thi đua chàođón đại hội lần thứ IV Đảng b Ban tuyên huấn trung ương Đảng

Tạo điệu kiện cho trể em đươ..

      Tạo  điệu  kiện  cho  trể  em  được  phát  triển  mình  Đảng và Nhà nước chúng ta luânໆ chăm lo tích, và  coi  quan trọng  sự phát  triển  thiếu  nhi  cũng  như  trể  em. Nhất là mở phong  trào thi đua tinh thần yêu nước và  phát  triển gắn  bó với  việc tổ chức  thức  hiện  phòng trảo tiêm  thuốc  phòng bệnh quốc  gia, chống bệnh sởi đặt  được  kết  quả cao. Về  việc  giáo  dúc  cũng  được củng  cố  chất  lượng   trong  6  mặt  như.

         Nhất:  Trẻ    em   mọi   người   được   học   tập  và  học   cùng   người   tàn   tật;  Hai:     Giáo  dục   có  chất  lượng  và  phù   hợp  với   sinh   hoạt   của  trẻ   em;   Ba:   Môi  trường   hợp   với   sức   khẻo  bảo  vệ  trẻ  em ;  Bốn:  Sự   công  bằng  với  nữ- nam;   Năm:Có  góp  phần  của  học  sinh , người  cai  trị  và  vận  động  quần  chúng  trong  phát  triển   trưởng  học ;  Sấu:  Có  quản  lý  tốt.   Tất  cả  là  mục  tiêu  đạo tạo  thành  trẻ  em  có  chất  lượng  theo  5  nguyên  tắc:  Đào  đức  giáo  dục, Trí   tuệ giáo  dục,  nghệ  thuật  giáo  dục, nghĩa  vụ  giáo  dục  và lao  động  giáo  dục.   Đảng  và  nhà  nước   luần ໆ chăm   lo  công   tác  chống  bán  dâm  và  bóc  lột  về mại  dâm  với  trể  em,  giúp  đỡ  và  bảo  vệ  phụ  nữ-trẻ  em.   

         Trẻ  em  như  tương   lai   của   đất  nước  và  trẻ  con   hôm   nay  như   người  lớn  trong   ngày    mai    sâu.   Nhân  dịp  ngày  trẻ  em  quốc  tế,  tất  cả  yêu  cầu  lãnh  đạo  mọi  cấp, quyền  địa  phương ,  tổ  chức  nhà  nước  quần  chúng, kinh  doanh  bên  nhà  nước  và  tư  nhân  kề  cả  gia  đình  của  trẻ  em  tiếp  túc  tạo 
môi  trường ,  tạo  điều  kiện  cho  trẻ  em  thành  viên  người  kế  thừa  của  nước  nhận  được  phát  triển   toàn  bộ ./. 

Mối quan hệ Lào và Việt Nam

Gọi khẩn cấp

Báo cháy :      1190
Công an :       1191
Xe bệnh viện: 1195
Điện :            1199
Nước:           1169

Ai đang trực tuyến

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

khách thăm

1229761
Today:Today:52
Yesterday:Yesterday:111
This Week:This Week:352
This Month:This Month:1458
All:All:1229761