Đại hội lần thứ IV của Đảng ủy Ban...

Đại hội lần thứ IV của Đảng ủy Ban tuyên huấn trung ương Đảng

          Ngày 13 / 12 / 2016, Ban tuyên huấn trung ương Đảng đã khai mạc đại hội lần thứ IV của Đảng ủy ban tuyên huấn trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo

làm chủ tịch của đồng chí giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Pi Thun   bí thư trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy, trường ban tuyên huấn trung ương Đảng, rất vinh dự đón tiếp đồng chí Bun Nhăng Vo Lạ Chít tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào, có các đồng chí Đảng viên lão thành, Đảng viên trong  ban tuyên huấn trung ương Đảng và khách mời tham gia.

          Đại hội Đảng ủy ban tuyên huấn trung ương Đảng lần này được nghe báo cáo chính trị của Đảng ủy ban tuyên huấn trung ương Đảng  khóa III , bài kiểm tra kiểm điểm sự lãnh đạo của  Đảng ủy trong thời gian 5 năm, đồng thời , các Đảng viên đã cùng nhau nghiên cứu  góp ý kiến và công nhận báo cáo chính trị của Đảng ủy ban tuyên huấn trung ương Đảng khóa  III đồng ý và thống nhất . báo cáo đó đã đánh giá một cách khách quan, Về tổ chức thực hiện phương hướng nhiệm vụ của đại hội III của Đảng ủy ban tuyên huấn trung ương Đảng để ra hoàn thành nổi bật trong việc chỉ đạo – lãnh đạo công tác xây dựng và chình đốn Đảng và công tác tuyên truyền suốt 5 năm thực sự tự hào. Những hoàn thành đó đã khẳng định đến trách nhiệm chính trị, thể hiện sự trung thành, kiên trì lý tưởng của Đảng và sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, Đảng viên, cán bộ trong toàn Đảng ủy, ban tuyên huấn trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bộ chính trị trung ương Đảng, ban bí thư trung ương Đảng, đồng thời còn nêu những nhược điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm , cùng nhau bổ sung khuyến khích mặt ưu điểm tiến bộ và  quyết định củng cố những nhược điểm, khuyết điểm.  Đại hội đã thống nhất công nhận  các phương hướng kế hoạch, những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2021 nhằm nâng cao khả năng chỉ đạo- lãnh đạo của Đảng ủy ban tuyên huấn trung ương Đảng trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình hoàn thành  đóng góp vào nghĩa vụ bảo vệ giữ gìn và xây dựng đất nước nói chung và  nói riêng  đóng góp vào công tác tuyên truyền giáo dục chính trị- tư tưởng có chất lượng, có sinh động và đến mọi đối tượng, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng thời kỳ để tiếp tục hoạt động chỉ đạo- lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, các đồng chí Đảng viên tham gia đại hội đã cùng nhau dùng quyền dân chủ đã bầu  Đảng ủy khóa mới gồm có 7 đồng chí trong đó ,đại hội khởi đầu đã thống nhất  lựa chọn đồng chí  giáo sư tiến sĩ Kị Kẹo Kay Khăm Pi Thun làm bí thư Đảng ủy, đồng chí Khăm Mặn Chăn Thạ Lăng Sí  làm phó bí thư  làm chủ tịch kiểm tra, đồng chí nữ Nang Sôm Phoi Phôm Ma Chặc  ban Đảng ủy  phó chủ tịch kiểm tra  và đồng chí Khăm Khên Chăn Tha Vông phó chủ tịch kiểm tra của ban Đảng ủy ban tuyên huấn trung ương Đảng.

          Nhân dịp rất có ý nghĩa quan trọng này đồng chí Bun Nhăng Vo Lạ Chít đã  phát biểu  chỉ đạo cho Đại hội mà đồng chí đã nhấn cho  Đảng ủy ban tuyên huấn trung ương Đảng khóa mới tiếp tục tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình đạt kết qủa nhất là phải chú ý đối với công tác chính trị- tư tưởng cũng như chú ý nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của Đảng trong từng thời kỳ. Tin tưởng rằng: Đại hội lần này sẽ thành dấu hiệu mới quan trọng để củng cố và nâng cao khả năng lãnh đạo của  Đảng ủy  khóa mới sẽ tạo điệu kiện thuận lợi cho việc xây đựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch và vững chắc là thành sự đẩy mạnh phát triển công tác tuyên truyền giáo dục của Đảng  có chất lượng .