Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng ...

 Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng Tổ chức Tuyên Truyền tình hình Quốc Tế   và  Khu vực.  Sáng Ngày 15 / 07 / 2014 tại Ban Tuyên Huấn Trung ương Đảng  được tuyên Truyền Tình Hình  nổi bật của Quốc Tế và Khu vực .do Đồng chí Sí Sục Phi La Vông , giữ

quyền  bí thư Đảng ủyvàgiữ quyền  Trưởng ban  Tuyên Huấn Trung ương Đảng , tham giagồm có các Đảng ủy , vụ Trưởng , Phó vụ trưởng, Trưởng phòng , Phó phòng và cán bộ nhân viên .

Trong Lễ này Đồng chí Sí Sục Phi La Vông  đã nêu ra tình hình Thế giới Nhất là về Kinh Tế - xã hội, Chính Trị , sự thay đổi Tự nhiên  trong khu vực và Thế giới  cho cán bộ nhân viên  biết và hiểu đồng thời có ý thức cảnh giác với tình hìnhđó.