ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການກວດກາ ແລະ ປະຕິບັດຕໍ່ມາດຕະການຜູ້ທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ