System

ເວັບໄຊສບັນດາກະຊວງ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກະຊວງພາຍໃນ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກະຊວງ ການເງິນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ

ເວັບໄຊສອົງການພັກ

ເວັບໄຊອົງການພັກ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ພິພິຕະພັນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ອານຸສອນສະຖານຜູ້ນຳປະຕິວັດ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ ຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ ຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ເວັບໄຊກະຊວງອົງການ ແລະ ລັດຖະບານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ລັດຖະບານ ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກະຊວງ ການເງິນ ກະຊວງ ພາຍໃນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ […]

ເວັບໄຊສຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງ

ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຜົ້ງສາລີ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງອຸດົມໄຊ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫົວພັນ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຊຽງຂວາງ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງວຽງຈັນ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງໄຊສົມບູນ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງບໍລິຄິໄຊ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຄຳມ່ວນ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງສາລະວັນ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຈຳປາສັກ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງເຊກອງ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງອັດຕະປື

ກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບສ່ວນສິດສອນນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາໂຄສະນາອົບຮົມທີ່ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດທ່າງອນສົກປີ 2019-2020

ກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານປະກອບສ່ວນສິດສອນນັກສຶກສາປະລິນຍາຕີ ສາຂາໂຄສະນາອົບຮົມທີ່ສະຖາບັນການເມືອງການປົກຄອງແຫ່ງຊາດທ່າງອນສົກປີ 2019-2020 ອີງຕາມໂຄງການຂື້ນຫ້ອງສິດສອນພາກວິຊາໂຄສະນາອົບຮົມແຕ່ລະປີທີ່ທາງ ຄອສພ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນແຜນການຮຽນ ແລະ ການສອນ.

1 2 3 4 5 9