Day: June 6, 2024

ຄະນະນັກສຶກສາບຳລຸງທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງຂັ້ນຕົ້ນ ຄອສພ ທັດສະນະຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຄະນະນັກສຶກສາບຳລຸງທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງຂັ້ນຕົ້ນ ຄອສພ ທັດສະນະຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4-5 ມີຖຸນາ 2024 ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດຮຽນທິດສະດີຂັ້ນຕົ້ນນຳພາຂະບວນນັກສຶກສາບຳລຸງທິດສະດີການເມືອງ ແລະ