news

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປະກອບມີ 3 ພະແນກ 1. ພະແນກລະບົບເຄືອຂ່າຍເອເລັກໂຕຼນິກ2. ພະແນກໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກ3. ພະແນກຫ້ອງສະໝຸດສຳເນົາເອກະສານ ພະນັກງານທັງໝົດ 14 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ ທ່ານ ວັນຕຸລາ ຣັກນຸດ ວ່າການຫົວໜ້າກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊີ້ນຳລວມ, ລົງເລິກພະແນກຫ້ອງສະໝຸດສຳເນົາເອກະສານ ທ່ານ ນ. ມອນສະຫວັນ ແສນໄຕ ຮອງຫົວໜ້າກົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊີ້ນຳພະແນກລະບົບເຄືອຂ່າຍເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ພະແນກໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກ ວ່າງ ພະແນກລະບົບເຄືອຂ່າຍເອເລັກໂຕຼນິກ ທ່ທ່ານ ນ. ອິດໄຊທອງ ສົມມະນີ (ຫົວໜ້າພະແນກ) ພະແນກໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກ ວ່າງ ພະແນກຫ້ອງສະໝຸດສຳເນົາເອກະສານ ທ່ານ ນ. ຈັນສຸກ ເພັງດາລິດ (ຫົວໜ້າພະແນກ) ທ່ານ ນ. ຄຳສີ ວອນທານີ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ) ທ່ານ ເກດແກ້ວ ນາມໂພໄຊ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ) ວ່າງ ທ່ານ ສັງທອງ ຍອດຊາຍ ທ່ານ […]

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມສັງລວມ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມສັງລວມປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື: 1. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ2. ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂ່າວພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ3. ພະແນກແນວຄິດ-ຫາງສຽງສັງຄົມ ພະນັກງານທັງໝົມີ 18 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ ທ່ານ ນ. ແສງຕານ ແກ້ວອິນດາປິງ (ຫົວໜ້າກົມ)ຜູ້ຊີ້ນຳລວມ, ລົງເລິກຊີ້ນຳພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂ່າວພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ບຸນມີ ພອນລາສີ (ຮອງຫົວໜ້າກົມ), ຜູ້ຊີ້ພະແນກແນວຄິດ-ຫາງສຽງສັງຄົມ ທ່ານ ນ. ບຸນມາລີ ສິລິດາວົງ (ຮອງຫົວໜ້າກົມ)ຜູ້ຊີ້ນໍາພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ພະແນກແນວຄິດ-ຫາງສຽງສັງຄົມ ທ່ານ ບຸນມີ ຫຼວງປັນຍາ (ຫົວໜ້າພະແນກ) ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂ່າວພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ບຸນເພັງ ຈັນທະດາລາ (ຫົວໜ້າພະແນກ) ພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ ທ່ານ ບຸນຊູ ວື່ (ຫົວໜ້າພະແນກ) ທ່ານ ໄຊຍະວົງ ອຸດົມ (ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ) ທ່ານ […]

1 2 3 5