ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມສັງລວມ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມສັງລວມ
ປະກອບມີ 3 ພະແນກຄື:
1. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ
2. ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂ່າວພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ
3. ພະແນກແນວຄິດ-ຫາງສຽງສັງຄົມ

ພະນັກງານທັງໝົມີ 18 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ


ທ່ານ ນ. ແສງຕານ ແກ້ວອິນດາປິງ (ຫົວໜ້າກົມ)
ຜູ້ຊີ້ນຳລວມ, ລົງເລິກຊີ້ນຳພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂ່າວພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ບຸນມີ ພອນລາສີ (ຮອງຫົວໜ້າກົມ),
ຜູ້ຊີ້ພະແນກແນວຄິດ-ຫາງສຽງສັງຄົມ

ທ່ານ ນ. ບຸນມາລີ ສິລິດາວົງ (ຮອງຫົວໜ້າກົມ)
ຜູ້ຊີ້ນໍາພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ

ພະແນກແນວຄິດ-ຫາງສຽງສັງຄົມ


ທ່ານ ບຸນມີ ຫຼວງປັນຍາ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ເກັບກໍາຂ່າວພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ


ທ່ານ ບຸນເພັງ ຈັນທະດາລາ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

ພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ


ທ່ານ ບຸນຊູ ວື່ (ຫົວໜ້າພະແນກ)

ທ່ານ ໄຊຍະວົງ ອຸດົມ (ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ)

ທ່ານ ຄອນສະໄໝ ກາວັນ (ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ)

ທ່ານ ນ. ມິດຕະພອນ ແດງດວງດາລາ(ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກ)

ທ່ານ ນ. ດວງມາລາ ຈັນທະວົງສາ

ທ່ານ ນ. ເອວາ ສໍແສນລາດ

ທ່ານ ນ.ບຸນເຖົາ ແສນສຸກ

ທ່ານ ນ. ອຸໄລພອນ ພິມມະດວງຈັກ

ທ່ານ ອານຸສອນ ອິນທະວົງ

ທ່ານ ຄໍາສິງ ລັດຕະນະຊົງ

ທ່ານ ນ. ມະນີລາ ວົງທະນັນສີ

ທ່ານ ນ. ອາລຸນ ແກ້ວບຸນມີ

ທ່ານ ນ. ຈັນ ສີດາວເຮືອງ