ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ

ສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກ ຮັບຮອງເນື້ອໃນໂຄງການລະດັບຊາດ ຫົວຂໍ້: “ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ”

ສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກ ຮັບຮອງເນື້ອໃນໂຄງການລະດັບຊາດ ຫົວຂໍ້: “ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ” ສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກ ຈັດກອງປະຊຸມພິຈາລະນາຮັບຮອງເນື້ອໃນ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າໂຄງການລະດັບຊາດຫົວຂໍ້: “ ການສ້າງລັດທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ທັນວາ 2022,