ກົມສັງລວມ

ວຽກງານແນວຄິດແມ່ນໜື່ງໃນ

ບັນດາຂະແໜງການວິທະຍາສາດສັງຄົມ ເພື່ອສ້າງຄົນທາງດ້ານແນວຄິດ. ວຽກງານແນວຄິດເປັນວຽກທີ່ເຮັດປະຈຳ ແລະ ສດອຫ້ອຍໄປທຸກຈົງເຂດວຽກງານຂອງພັກ, ລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.

ທິດນຳແມ່ນບັນດາບົດຮຽນທີ່

ຖອດຖອນມາຈາກພຶດຕິກຳແຫ່ງການເຄື່ອນໄຫວເຮັດໃຫ້ວຽກງານແນວຄິດ, ສະຫຼຸບເປັນທິດສະດີເພື່ອຊີ້ນຳການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວຄິດ, ແນ່ໃສ່ຈຳກັດຄວາມຜິດພາດ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານແນວຄິດເອກະພາບໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງກວ່າເກົ່າ.

ວຽກງານແນວຄິດຕ້ອງຕິດພັນ

ແລະ ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເສດຖະກິດສັງຄົມທີ່ເປັນໜ້າທີ່ໃຈກາງຂອງປະເທດ. ວຽກງານແນວຄິດຕ້ອງຕິດແໜ້ນກັບການສຶກສາອົບຮົມ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃຫ້ກາຍເປັນຂະບວນການປະຕິວັດ