ມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່, ສະບັບເລກທີ 206/ກມສພ, ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2020